Anh (chị, em) ruột có quyền bảo lãnh anh (chị, em) ruột hay không?

Anh (chị, em) ruột chỉ có thể bảo lãnh cha mẹ bạn định cư Canada, vì Luật Di Trú Canada không cho phép anh chị em bảo lãnh nhau để định cư.

Cá biệt có một vài Lãnh Thổ ở Canada , tạm gọi là vùng sâu, vùng xa, cho phép bảo lãnh anh chị em.

Photo:  PublicCo