Cách viết đúng tên khi điền đơn xin Visa

Quyết định cấp visa sẽ bị trì hoãn nếu bạn ghi họ tên của mình không đúng thứ tự!

Khi điền đơn xin visa, bạn PHẢI viết họ tên của bạn chính xác theo đúng thứ tự như trong hộ chiếu: Họ viết trước, Tên đệm và Tên chính viết sau.

Với hộ chiếu mà máy đọc được, Họ hiển thị ở hàng đầu tiên sau mã nước cấp hộ chiếu (mã của Việt Nam là VNM). Họ được phân cách với Tên bằng 2 dấu <<, Tên đệm và Tên chính cách nhau bằng 1 dấu <. Thứ tự Tên đệm và Tên chính phải giống thứ tự ghi trong đơn xin visa.

Nếu bạn nghĩ rằng thứ tự Tên đệm và Tên chính của bạn trong hộ chiếu ghi sai, bạn nên yêu cầu cơ quan cấp hộ chiếu sửa hoặc cấp lại hộ chiếu mới cho bạn trước khi nộp hồ sơ.

Photo: geralt