Cần biết về những điều kiện của Work Permit

Có nhiều loại Work Permit đến Canada, nhằm quản lý đối tượng lao động từ nước ngoài vào đất nước này làm việc theo những thời hạn nhất định. Không có Work Permit vĩnh viễn. Khác với các giấy phép lưu trú (permit) khác của Canada, Work Permit có nhiều điều kiện, quy định cho người nắm giữ nó, do các quy định chặt chẽ của luật pháp nước này liên quan đến cả nhâp cư lẫn lực lương lao động và xã hội. Những quy định thường gặp gồm (không giới hạn):

– Chỉ được làm việc với chức danh nêu ra trong giấy phép
– Chỉ được làm việc với chủ lao động nêu ra
– Chỉ được làm việc tại địa chỉ nêu ra
– Một số ngành cấm (cờ bạc, rượu bia…)
– Không được đi học, trừ khi được cho phép bởi một giấy phép khác, gọi là giấy phép học tập (Study Permit)

Photo: geralt