Chính sách di dân của Quebec

Chính quyền tiểu bang Quebec tự xây dựng một hệ thống qui định riêng của mình để lựa chọn người nhập cư trong tất cả mọi lĩnh vực. Tuy vậy, cấu trúc của hệ thống này cũng có mô hình tương tự như cấu trúc di dân của chính phủ Liên bang, bao gồm mảng Phát Triển Kinh Tế và mảng Đoàn Tụ Gia Đình, nhưng ở mức độ nhỏ hơn về qui mô.

Chính sách di dân Phát Triển Kinh Tế của Quebec cũng bao gồm các diện lựa chọn cho Lao Động Kỹ năng và Chuyên Nghiệp và Doanh Nhân. Chính sách di dân Đoàn Tụ Gia Đình của Quebec cũng đóng góp phần lớn số lượng người nhập cư đến sinh sống tại tỉnh bang này.

Photo: Scott Webb | pexels-photo-137026