Có nên nói sự thật khi phỏng vấn visa đi Canada hay không?

Nhiều trường hợp đã đủ điều kiện để được cấp visa, nhưng họ lại nói dối nhân viên lãnh sự vi họ nghĩ rằng điều đó tốt cho họ. Khi nhân viên lãnh sự khám phá được, họ bị cấm nhập cư.

Nếu những người đó nói sự thật ngay từ đầu và giải thích trường hợp của họ thì họ đã được cấp visa. Nếu bạn nghi ngờ về trường hợp của bạn thì bạn nên nói sự thật và giải thích chuyện gì đã xảy ra. Xem thêm.

Photo: Image courtesy of khunaspix ID-100455774 at FreeDigitalPhotos.net