Có những loại visa nào trong chương trình định cư Canada?

Chính quyền các tỉnh tại Canada có chương trình nhập cư riêng qua đó các đương đơn được sắp xếp việc làm trước tại Canada hoặc có người thân trong gia đình bảo lãnh có thể nộp đơn xin định cư tại tiểu bang đó.

Một số loại visa của dạng này bao gồm:
· Diện gia đình Alberta
· Diện gia đình Manitoba
· Diện tay nghề Manitoba
· Diện gia đình New Brunswick
· Diện gia đình Newfoundland và Labrador
· Diện gia đình Saskatchewan

Photo: jaydeep