Có thể du học Canada mà không cần Study Permit?

Trường hợp không cần STUDY PERMIT khi du học tại Canada, đó là khi:

Bạn theo khoá học dưới 6 tháng (trong trường hợp này đương đơn thường đi Canada theo diện du lịch).

hoặc Bạn là thành viên của viên chức ngoại giao hoặc quốc phòng được chấp thuận.

 

Pixabay-JESHOOTS-laptop-woman-education-study-young-3087585