Ngày 01/04/2013 – Bộ Di trú Canada đã đưa ra chương trình thí điểm Chứng chỉ đầu tư (Start-up visa) với thời hạn 05 năm. Chương trình nhằm thu hút doanh nhân nhập cư là cộng đồng doanh nhân với những ý tưởng kinh doanh mang tính đổi mới, đột phá, thúc đẩy nền kinh tế và tạo ra việc làm. Diện này xét định cư cho đối tượng di dân diện Chứng chỉ đầu tư (Start-up visa) có ý tưởng kinh doanh khả thi, được các Quỹ đầu tư hợp chuẩn của Canada chấp thuận.