Diện này xét cho định cư  đối với các chủ doanh nghiệp lớn, mức cam kết đầu tư cao (thấp nhất hiện nay là 1 triệu đôla), và chủ doanh nghiệp được mang theo nhân viên chủ chốt. Toàn bộ người chủ doanh nghiệp, nhân viên chủ chốt, và gia đình của họ đều được xét cho định cư nếu hồ sơ chính được chấp thuận.