Chương trình di trú Canada theo Giấy Phép Làm Việc cho Chủ Doanh Nghiệp LMIA không thấy trên các website chính phủ?

Câu hỏi: Chương trình di trú Canada theo Giấy Phép Làm Việc cho Chủ Doanh Nghiệp đăng trên website CDICS, tôi mình nghiên cứu về di trú Canada cũng khá kỹ, nhưng chưa thấy diện này trên các website chính phủ?

Trả lời bởi ông Dương Trần Tuấn Anh, BSc, RCIC (20/01/2018)

Diện di trú Canada LMIA Chủ Doanh Nghiệp không phải là một diện di trú cụ thể của các cấp chính phủ Canada ban hành mà bạn hoặc công chúng có thể tìm thấy thông tin liên quan trên các phương tiện truyền thông công cộng. Đó là một cách di trú Canada mới/ khác, được hình thành từ sự vận dụng luật di trú Canada bởi các Chuyên Gia trong liên doanh của CDICS và đối tác tại các tỉnh bang Canada.

Photo: Negative Space