LMIA – Back Job Offer

Người lao động nước ngoài có thể làm việc tại Canada với giấy phép làm việc được dựa trên một LMIA – Labor Market Impact Assessment, duyệt bởi Employment and Social Development Caanada (ESDC)/ Service Canada.

Người sử dụng lao động phải đồng hành cùng người lao động trong quá trình xin LMIA. Yêu cầu công việc này phải tooàn thời gian và không xác định thời hạn. Phạm vi công việc có thể ở tất cả NOC level (kể cả C và D).

Photo: rawpixel