Open Work Permit – Giấy phép làm việc tự do (mở)

Giấy phép làm việc tự do / mở (OWP – Open Work Permit) là một loại WP đặc biệt, không quy định cụ thể loại hình công việc mà người nắm giữ phải làm. Do đó, người nắm giữ OWP có thể làm việc tại Canada một cách hợp pháp trong bất cứ ngành nghề nào, thậm chí có thể làm kinh doanh (business).

Các đối tượng có thể được cấp OWP bao gồm (không giới hạn):

– Vợ/chồng hoặc người hôn phối của Du Học Sinh Canada (international students), hoặc Lao Động Ngắn Hạn tại Canada (temporary workers)
– Du Học Sinh Canada khi đã hoàn tất chương trình học của mình, sẽ có thể được cấp Post-Graduate Open Work Permit, một dạng OWP riêng cho đối tượng này
– Đối tượng ứng viên xin định cư Canada (nhiều hình thức), trong thời gian chờ đợi quyết định cuối cùng, cùng với vợ/chồng, cũng có thể được xin loại OWP này để làm việc trong thời gian chờ đợi Chính Phủ
– Người đang xin quy chế tị nạn, cùng với vợ/chồng, cũng có thể xin được OWP này để làm việc trong thời gian chờ đợi Tòa Án

Photo: geralt