Trade Agreement Job Offer

Đây là một trường hợp của giấy phép làm việc theo chủ doanh nghiệp và giới hạn nơi làm việc cũng như tính chất công việc (Employer Specific Work Permit).

Người lao động có thể làm việc tại Canada nếu người lao động đến từ quốc gia có ký hiệp định thương mại với Canada và nghề nghiệp của người lao động nằm trong danh sách nghề nghiệp của hiệp định đó.

Yêu cầu bắt buộc với công việc là phải toàn thời gian và thường trực từ một doanh nghiệp đạt chuẩn Canada (NAFTA, GATS, Cdn-Korea FTA,…)

Photo: johnhain