Work Permit – Những trường hợp đặc biệt khác

Người nước ngoài có thể được phép làm việc tại Canada nếu có ý định triển khai những công việc có thể tạo ra và duy trì các lợi ích về mặt xã hội, văn hóa, kinh tế nói chung. Nói chung, Work Permit cần đi liền với Giấy Phép Tuyển Dụng Lao Động Nước Ngoài (gọi tắt al2 LMIA) do Bộ Lao Động Canada cấp cho Công ty muốn thuê lao động nước ngoài. Nhưng một số trường hợp đặc biệt được miễn LMIA. Ví dụ như (không giới hạn):

1. Intra-company transferee: là nhân viên của các Chi Nhánh của các Công ty Canada, hoặc đối tác của họ, có thể được làm việc tại Canada trong chính hệ thống
2. Người nước ngoài tham gia vào các công trình nghiên cứu, các công việc liên quan đến tôn giáo, hoặc công việc đến từ tôn giáo
3. Owner Operator

Photo: rawpixel