Yêu cầu tiếng Anh, Pháp với thành viên gia đình trong hồ sơ di dân Canada

Những người trong gia đình đi cùng có cần phải biết tiếng Anh hay Pháp không?

Thành viên trong gia đình không phải là người trách chịu trách nhiệm chính về hồ sơ di dân, sẽ không cần phải thông thạo tiếng Anh hay tiếng Pháp. Tuy nhiên, việc biết ngoại ngữ Anh hoặc Pháp sẽ giúp cho các thành viên nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới ở Canada.

Photo: Photo: Image courtesy of Stuart Miles ID-100287514 at FreeDigitalPhotos.net